Gå till innehåll

Psst...

Det ser ut att vara tekniska problem just nu. Vi ber om ursäkt.

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 11 maj 2017

Kartläggning: Hotas du av vattenbrist? Se här – och vad som görs i ditt län!

Stora delar av landet kan drabbas av vattenbrist i sommar. Se här om ditt län är utsatt – och vad som görs för att motverka problem.

FOTO: SGU/Mostphotos.

Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar, enligt statistik från Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Vi kontaktade länen som ligger i riskzonen enligt SGU (se kartbilden ovan) för att höra hur de bedömer läget.

Blekinge

Så bedöms läget:
Risk för problem med vattenförsörjning för hushåll med egen brunn i särskilt utsatta områden, i vissa kommuner mer än under 2016. Även tillgången på kommunalt dricksvatten kommer sannolikt att påverkas i flera kommuner.

Det här görs:

Länsstyrelsen bevakar läget, det finns en samverkan kring kommunalt dricksvatten och länet har en beredskap för att hantera situationen även om åtgärderna kan ta tid att genomföra.

Många kommuner har stärkt sin dricksvattenförsörjning. Till exempel genom avtal och överföringsledningar till andra kommuner och vattentäkter utanför länet, genom ledningsdragning eller sammankoppling till större vattentäkter med större kapacitet, eller nya borrhål. Flera kommuner kommer att införa bevattningsförbud.

Dalarna

Så bedöms läget:
Den allmänna (kommunala) vattenförsörjningen kommer få mycket begränsad påverkan, inga indikationer på vattenbrist har rapporterats. Enskilda brunnar i områden med låg grundvattennivå kan få begränsad påverkan.

Detta görs:
Under våren ska länsstyrelsen samla information om hur de kommunala vattenverken upplevt grundvattennivåerna och vattenförsörjningen kan påverkas, då kan bedömningen ovan komma att ändras. Om insatser ska göras sker det i samverkan med kommunerna.

Gotland

Så bedöms läget:
Situationen i år liknar fjolårets, och är i värsta fall värre, både vad gäller det allmänna dricksvattennätet och enskilda brunnar.

Detta görs:
Region Gotland och Länsstyrelsen har en bättre förberedelse inför i sommar än tidigare år.

Länsstyrelsen har samverkanskonferenser mellan offentliga och privata aktörer, både leverantörer och vattenanvändare. Dessutom tar de fram en vattenförsörjningsplan, och har en kommunikationsplan.

Region Gotland har genomfört flera åtgärder, bland annat:

 • ett avsaltningsverk i Herrvik och ytterligare ett planeras i Kvarnåkershamn.
 • ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att tillfälligt sänka den tillståndsgivna lägstanivån i en viktig ytvattentäkt.
 • arbetar för att identifiera nya eller återuppta gamla vattentäkter.
 • har infört bevattningsförbud i det allmänna nätet sedan den 15 april.
 • har utökat informationskampanjen som inleddes förra året, och som beräknas ha minskat användandet av vatten med ca 20 procent under sommaren 2016.

Gävleborg

Så bedöms läget:
Flera enskilda brunnar sinade sommaren 2016 och man befarar att läget kan bli värre i år. Gävle-Valboåsen har haft låga grundvattennivåer i flera år, här har åtgärder vidtagits.

Detta görs:
Hittills har man minskat läckage på vattenledningsnätet, borrat nya brunnar och utrett tillgängliga vattenresurser. I framtiden kan det bli tal om att bland annat inrätta återinfiltrationsanläggningar, utreda reservvattentäkter och satsa på konstgjord grundvattenbildning.

Halland

Så bedöms läget:
Situationen är ansträngd i Laholms och Halmstads kommuner. Även enskilda brunnar i länet kan få problem.

Detta görs:
Man har försökt förmå allmänheten att minska vattenkonsumtionen, men det har hittills inte gett så bra resultat som önskat. Kommunerna gör konsekvensanalyser utifrån att vattnet skulle ta slut, och ser över åtgärdsplanerna. Bland annat görs en översyn om det går att ta vatten från andra ställen, som ytvattentäkter.

Jämtland

Så bedöms läget:
Delar av länet kan få problem i sommar, främst inom Ragundas och Strömsunds kommuner. Det finns inga problem i dagsläget

Detta görs:
Länsstyrelsen samordnar och bevakar läget. Blir det problem med vattenförsörjningen så kommer det att bli en kommunal fråga i första hand.

Jönköping

Så bedöms läget:
Just nu finns det vatten, men de låga grundvattennivåerna tyder på en mycket torr sommar i hela länet.

Detta görs:
Länsstyrelsen övervakar och hjälper till med samverkan. De har även placerat ut fler mätstationer. Flera kommuner har rekommenderat de som har grävd brunn att istället borra brunn. Det är också viktigt att de som eventuellt kan behöva få vatten transporterat till sig under sommaren har ett system för att ta emot vattnet.

Kalmar

Så bedöms läget:
Som det ser ut den här säsongen verkar det vara värst i norra delen av länet: Västservik och Vimmerby. Även Öland kommer få problem men där gjordes åtgärder förra året som man tror kommer att hjälpa. Det kan bli problem med enskilda brunnar i hela länet.

Detta görs:

 • Samordningsmöte med alla kommuner var tredje vecka för att följa utvecklingen.
 • I Borgholm invigs det midsommarveckan ett nytt avsaltningsverk som tar vatten från Kalmarsund, 3000 kubikmeter om dagen.
 • Mörbylånga tittar på processvattenverk. Att få industrier att återanvända vatten på nya sätt.
 • Det finns en ny vattenledning mellan Kalmar och Öland.
 • 1 maj infördes bevattningsförbud i Borgholm, Mörbylånga, Hultsfred, Vimmerby och Huxby.
 • En informationskampanj kommer ske i länet, för att ändra beteenden.

Kronoberg

Så bedöms läget:
Vattennivåerna är lägre än vid samma tidpunkt förra året. Läget är ansträngt och det finns en oro inför hösten, framförallt vad gäller enskilda brunnar.

Det här görs:
Situationen följs och det hålls samverkansmöten med kommunerna. Alvesta kommun har infört bevattningsförbud för egna vattentäkter. Kommunerna informerar privatpersoner och går igenom sina brunnar. Redan förra året infördes tappställen på olika platser i kommunerna dit enskilda får komma och hämta vatten. I vissa grundvattentäkter infiltrerar man ytvatten mer för att öka tillgången.

Skåne

Så bedöms läget:
Ökade problem med vattennivåerna, främst på Österlen och Bjärehalvön, vilket också kan leda till försämrad vattenkvalitet. Enskilda brunnar har stora problem, och även djupa kan få problem i år.

Detta görs:
Det pågår en regional dricksvattenplanering. Vattenuttag, oavsett till vilket ändamål, bedöms vara det största hotet mot dricksvattenförsörjning. Länsstyrelsen kan komma att ställa krav på att alla vattenuttag som saknar tillstånd ska upphöra tills tillstånd inhämtats. De uppmanar verksamhetsutövare som är beroende av en vattentillgång att söka tillstånd för sina uttag, för att trygga sin verksamhet.

Stockholm

Så bedöms läget:
För enskildas vattenförsörjning kan konsekvenserna bli stora särskilt i kust- och skärgårdsområden. Där finns ofta också en risk för saltvatteninträngning.

Detta görs:
Inom vissa områden kan det bli aktuellt att ransonera vattenuttag alternativt förstärka med dricksvatten från tankbilar.

Södermanland

Så bedöms läget:
Grundvattennivåerna är mycket under det normala, men kommunerna ser just nu ingen större risk vad gäller kommunal vattenförsörjning. Det finns risk för enskilda brunnar i sommar.

Det här görs:
Läget övervakas men inga konkreta åtgärder sker just nu.

Uppsala

Så bedöms läget:
Kustkommunerna, till exempel Östhammar, har problem med dricksvattenförsörjningen, liksom delar av Uppsala kommun som nyttjar mindre vattentäkter. De låga grundvattennivåerna har skapat problem för lantbrukare, och enskilda ytligt grävda brunnar.

Detta görs:
Nivåerna kontrolleras och man utreder aktuell lägesbild. Kommunerna kan komma att bli tvingade att se till att medborgarna minskar sin vattenanvändning, till exempel genom bevattningsförbud eller kampanjer för att spara på kranvattnet. De med egen brunn uppmanas vara uppmärksamma på nivån. Uppsala kommun kör tankbil till orter med vattenbrist.

Infiltrationsanläggningen i Uppsalaåsen nyttjas mer, man ser över ledningsnät och tätar läckor och man försöker se till att hålla höga nivåer i grundvattenmagasinen.

Värmland

Så bedöms läget:
Vattennivåerna är lägre än normalt, men länsstyrelsen har inte fått kännedom om några problem i dagsläget.

Detta görs:
En vattenförsörjningsplan kommer att tas fram. Dessutom följer länsstyrelsen utvecklingen och stöttar vid behov kommuner och verksamhetsutövare i deras arbete med att säkra upp för deras behov av vatten.

Västernorrland

Så bedöms läget:
Inga problem i stort, men i Ånge kommun finns vissa indikationer på att läget skulle vara mer ansträngt än vanligt för vissa enskilda vattentäkter.

Detta görs:
Situationen följs och man jobbar förebyggande. Bevattningsförbud har i något fall införts vid lägre grundvattennivåer. Det har vidtagits flera beredskapshöjande vattentäkter, som uppdaterade vattenskyddsområden, nya råvattenbrunnar, identifierade behov av reservvattentäkter och ett arbete med riskanalys för översvämningar och höga flöden.

Västmanland

Så bedöms läget:
Ingen större risk för den allmänna grundvattenförsörjningen men det kan finnas risk att det uppstår problem för personer med enskild vattenförsörjning.

Detta görs:
De flesta kommuner i länet förstärker vattentillgången med ytvatten och tillgången är fortfarande god. Nivåerna bevakas.

Västra Götaland

Så bedöms situationen:
Skiftande, men generellt lågt för årstiden. Ser inga stora problem i nuläget men anar att det kan bli en ansträngd situation till sommaren på vissa håll, framförallt i östliga delarna och för enskilda brunnar.

Det här görs:
Kommunerna går ut med information, och det finns planer för att stötta enskilda med dricksvattenförsörjning och ha platser där man kan hämta vatten. Många kommuner tar redan idag mer och mer vatten från mer stabila vattenresurser som Vänern, Vättern och Göta älv.

Örebro

Så bedöms läget:
Hade stora problem 2016, vilket påverkade framförallt Örebro, Kumla, Hallsberg. Det finns risk för låga nivåer även i år, och även i andra områden i länet. Det finns även risk att enskilda brunnar sinar.

Detta görs:
Örebro har bevattningsförbud. Kumla som även försörjer Hallsberg har gått ut med information till invånarna och det kan bli aktuellt med bevattningsförbud.  I övrigt ser kommunerna över vattennivåerna för att säkerställa att man kan ta ut dricksvatten under hela sommaren. Örebro tog till exempel ut mindre vatten en period under vintern, och man ser över alternativa vattentäkter.

Östergötland

Så bedöms läget:
Finns risk för problem i sommar både för grundvatten och ytvatten, såväl för enskilda brunnar som kommunalt dricksvatten. Men situationen är under kontroll, det finns inga akuta problem i dagsläget.

Detta görs:
Länsstyrelsen sammanställer lägesbilder och samordnar arbetet i kommunerna. De ser också över hur de kan stötta lantbrukare på olika sätt. Till exempel genom att tydliggöra regler, roller och investeringsstöd. De uppmanar att se till att söka tillstånd för vattentilltag.

På vissa håll har kommunerna gjort åtgärder för att säkra vattnet, och diskuterar möjligheten att se över hur vattnet kan fördelas mellan kommunerna.

Lands Nyhetsbrev

Gör som 31 000 andra - få tips om nyheter, inspiration, mat & vin direkt till din e-post!

Missa inga nyheter Gratis

När jag fyller i formuläret godkänner jag LRF Medias regler om lagring av uppgifter.

Läs fler artiklar från Land.se

Till toppen