Gå till innehåll
Shopping Resor
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Landkoll 1 november 2018

Frågor och svar om äganderätt – här är viktiga fakta du måste veta

Lagar och regler kring äganderätten i skog och mark kan vara snåriga att tolka. Här är de 9 vanligaste frågorna - och svaren.

 För den som äger mark finns en hel del regler att förhålla sig till, men markägare har även rättigheter. Här reder vi ut vad som gäller.
För den som äger mark finns en hel del regler att förhålla sig till, men markägare har även rättigheter. Här reder vi ut vad som gäller. FOTO: Istock

Äganderätten är en återkommande fråga för de sakkunniga hos LRF. Många markägare tycker att de drabbas av begränsningar av hur de får bruka sin mark och vill därför veta vad som är tillåtet och inte.

Ida Nyberg, jurist och äganderättsexpert, Erik Evestam, äganderättsexpert, samt Björn Galant, expert på allemansrätt, äganderätt och infrastruktur, på LRF har sammanställt de nio vanligaste frågorna som de får – här deras svar.

Fiberdragning på min mark – avtal, rättigheter och ersättning

En nätbyggare ska teckna avtal med berörda markägare där man kommer överens om villkor och ersättning. Alla har enligt lag rätt till ersättning, däremot kan nivåerna variera.

Om man inte kommer överens på frivillig grund så kan nätägaren tvinga sig fram med hjälp av Lantmäteriet. Markägarna har enligt lag rätt till ersättning för intrånget, men det är en förhandlingsfråga mellan markägaren och nätbolaget.

Om nätbolaget vänder sig till Lantmäteriet för att få gräva ner fiber på din mark får du ersättning för intrånget och för eventuell skada.

Läs också: Pontus i Bergsjö: ”Vi har väntat längst i landet på fiber”

Naturreservat – rättigheter/vad innebär det?

Reservat är ett starkt instrument som staten har att skydda mark. I praktiken tar staten över förvaltningen av marken som då ska brukas på det sätt som skötselplanen anger. Vilket varierar beroende på vad som ska skyddas.

Markägare ska vara med i dialogen inför bildandet och kunna påverka vad som ska gälla i området – dock till en viss gräns. Marken värderas och ersätts med marknadsvärdet plus 25 procent.

Om man är osäker på statens värdering ska man begära att ta in en egen värderare – på statens bekostnad. Efter att ett beslut fattats om reservat kan det överklagas, men det är ytterst sällan en sådan överklagan går igenom.

Läs också: Lantbrukaren Per får inte flytta stenarna från åkern

Nyckelbiotop på min mark – vad innebär det?

Nyckelbiotoper definieras som ett område med mycket höga naturvärden med förutsättningar att hysa hotade och rödlistade arter.

Skogsstyrelsen inventerar och registrerar sådana områden på privata marker. Skogen i en nyckelbiotop är mer eller mindre omöjlig att sälja på grund av att FSC-certifierade skogsägare inte får avverka en nyckelbiotop och FSC-certifierade virkesköpare inte får köpa virke från en nyckelbiotop. (FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.)

Åtgärder i en nyckelbiotop som ”väsentligen kan påverka naturmiljön” måste anmälas till länsstyrelsen för samråd, till exempel gallring och röjning.

Små nyckelbiotoper kan man i praktiken spara som hänsynsytor eller hänsynsområden, men för större områden blir det kostsamma problem med brukandet.

Läs också: Skogsägaren: Staten tog makten över mina träd – för all framtid

Någon har grävt/lagt massor på min mark – vad göra?

Ingen har rätt att gräva eller lägga upp massor eller liknande på din mark utan din tillåtelse eller tillstånd från myndighet.

I första hand bör du ta kontakt med den som gjort det och be denne återställa marken och ersätta det som skadats. Möjligheten finns också att begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten, att polisanmäla händelsen och att föra en civilprocess i domstol om återställande/ersättning/skadestånd.

Någon har avverkat på min mark – vad göra?

Det är olagligt att fälla träd på annans mark. Ibland görs det av misstag för att någon missuppfattat fastighetsgränsen. Ibland görs det för att någon vill ha fri havsutsikt.

Dokumentera händelsen ordentligt med bilder över området, gränser och kvarvarande stubbar. Ta i första hand kontakt med den som avverkat och begär ersättning. Möjligheten finns att polisanmäla händelsen och att föra en civilprocess i domstol om ersättning/skadestånd.

Skador från skoter på åker/skogsplantering – ersättning?

Det är olagligt att köra på din åker eller skogsplantering och skada din mark. Antingen kan de skyldiga dömas för brott mot terrängkörningslagen eller tagande av olovlig väg/skadegörelse. De ska dessutom ersätta skadan och möjligheten finns att föra en civilprocess i domstol.

Svårigheten är för det första att de flesta gärningsmän är okända och det inte finns någon att kräva ersättning från.

För det andra att visa på skador som har uppkommit på grund av skotern. De ökade skadorna i naturen från skoter och fyrhjuling har gjort att regeringen nyligen tillsatt en utredning i syfte att föreslå ny lagstiftning.

Läs också: Bristande kunskap om allemansrätten

Det står en byggnad/bostad/fritidshus på min skogsfastighet, kan jag bli av med den/säga upp arrendatorn?

Det rör sig om en byggnad på ofri grund. Om stugan uppförts med tillåtelse från markägaren rör det sig om en slags nyttjanderätt.

Olika regler gäller för olika slags nyttjanderätter. Om det finns ett skriftligt avtal och det utgår eller har utgått ersättning, så rör det sig om ett bostadsarrende. Bostadsarrendatorn har ett starkt besittningsskydd och man måste se till vad avtalet säger om avtalstid och uppsägning. Uppsägningen ska normalt vara skriftlig och avtalet sägas upp minst ett år före arrendetidens utgång, annars fortsätter avtalet löpa på samma villkor.

Undersökningstillstånd/prospektering på min mark – vad gäller?

Prospektering är en undersökning av berggrunden och marken för att lokalisera mineralförekomster. Det finns ett ekonomiskt intresse av att nyttja mineraltillgångarna och det är därför av nationellt intresse att få information om mineralförekomster på din mark.

Den som beviljats undersökningstillstånd måste göra en arbetsplan som ska delges markägare och andra berörda. Markägare har sedan tre veckor på sig att framföra eventuella invändningar. Kan parterna inte komma överens kan bergmästaren fastställa planen. Själva användandet av marken, markåtkomsten, är det som ges genom arbetsplanen. Den kan markägare invända sig mot.

I de flesta fall berörs bara mindre delar av marken av undersökningsarbetet. Minerallagen är starkt expropriativ (det vill säga där ägaren av en fastighet mot ekonomisk ersättning tvingas överlåta äganderätten till en annan part) med förhållandevis svaga markägarrättigheter.

Läs också: Markägare körs över i jakten på mineraler

Bygga på jordbruksmark – vad gäller?

Jordbruksmarken är begränsad och behövs för att trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige. Bevarande av jordbruksmark är därför är ett nationellt miljömål och marken är skyddad enligt lag. På sådan mark får man bara bygga om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, till exempel bostadsförsörjningsbehovet. Enstaka bostadshus anses inte vara av det slaget, vilket för en markägare som vill bygga ett hus på sin egen jordbruksmark kan kännas orimligt.

I praxis har dock domstolen haft en relativt strikt syn på att byggnationen ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. För frågan om marken är brukningsvärd tas hänsyn till markens läge, beskaffenhet och övrig lämplighet för jordbruksproduktion.

Kommentarer

Genom att kommentera på Land så godkänner du våra regler.

Gör som 60 000 andra!

Missa inte Lands nyhetsbrev

Få lästips om hem och trädgård, mat och dryck samt djur och natur

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Populära ämnen på Land.se

Läs artiklar i säsong

Till toppen